อิฐเย็น SamrtBlock
       หน้าแรก       พันธมิตร       ร้องเรียน       คำถามที่พบบ่อย      สมัครงาน       ติดต่อเรา แสดงผลภาษาไทยThai  Switch to EnglishEng  
  เกี่ยวกับเรา
สินค้า สั่งซื้อ
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร
ตัวอย่างโครงการ
ทีมงาน
ข้อมูลนักลงทุน
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 
ข้อมูลราคาหุ้น
 
การประชุมผู้ถือหุ้น
 
เอกสารสำหรับนักลงทุน
ข่าวสาร
การกำกับกิจการที่ดี
ติดต่อ IR
   
User: 
Password: 
Type: 
 
      สมัครสมาชิกใหม่
      ลืมรหัสผ่านคลิ๊กที่นี่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติดต่อทีมงาน
 
การกำกับกิจการที่ดี
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลที่ดี  บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานและสร้างระบบกำกับดูแลเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้  เพื่อเป็นหลักประกันที่สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งพิทักษ์สิทธิ ดูแลผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1  สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
หมวดที่ 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

นโยบายการกำกับกิจการที่ดี (ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)
© 2008 บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)  |  สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 11 หมู่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-3844-2500 โทรสาร 0-3844-2521
สำนักงานขาย เลขที่ 947/144 บางนาคอมเพล็กซ์ ถนนบางนา-ตราด แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2399-2020 โทรสาร 0-2399-2007-8 อีเมลล์: marketing@smartblock.in.th