อิฐเย็น SamrtBlock
       หน้าแรก       พันธมิตร       ร้องเรียน       คำถามที่พบบ่อย      สมัครงาน       ติดต่อเรา แสดงผลภาษาไทยThai  Switch to EnglishEng  
  เกี่ยวกับเรา
สินค้า สั่งซื้อ
นักลงทุนสัมพันธ์
ข่าวสาร
ตัวอย่างโครงการ
ทีมงาน
ข้อมูลนักลงทุน
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
 
ข้อมูลราคาหุ้น
 
การประชุมผู้ถือหุ้น
 
เอกสารสำหรับนักลงทุน
ข่าวสาร
การกำกับกิจการที่ดี
ติดต่อ IR
   
User: 
Password: 
Type: 
 
      สมัครสมาชิกใหม่
      ลืมรหัสผ่านคลิ๊กที่นี่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ติดต่อทีมงาน
 
ข้อมูลนักลงทุน
ข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้ถือหุ้น
ชื่อบริษัท : บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ : SMART
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตมวลเบาระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างและงานกั้นผนังภายในอาคาร ภายใต้ชื่อ "SMART บล็อคเย็น"
เว็บไซต์ : www.smartblock.in.th
ปีที่ก่อตั้ง : 30 มกราคม 2547
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 2 ตุลาคม 2557
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 11 หมู่ที่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง ชลบุรี 20220
ทุนจดทะเบียน : 644.00 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว : 460.00 ล้านบาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 1.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ : ไม่มี
นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักภาษีและสำรองต่างๆ ทุกประเภท
ตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
(หน่วย : ล้านบาท)
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56
สินทรัพย์รวม 675.96
716.23
741.08
691.92
หนี้สินรวม 130.38

133.82

144.79 264.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น 545.58 582.41 596.29 427.10
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 460.00
460.00
460.00 389.55
รายได้รวม 313.85 354.18 432.70 416.48
กำไรสุทธิ -36.83 13.76 41.72 20.81
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.08 -0.03 0.10
0.05
ROA (%)* -4.87 -1.78 8.28 3.01
ROE (%)* -6.53 -2.34 8.15 4.98
อัตรากำไรสุทธิ (%) -11.73 -3.89 9.64 5.00
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56
อัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (เท่า)
N/A N/A 36.22 -
อัตราส่วนราคาปิดต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชี (เท่า) (P/E)
0.91 1.11 N/A -
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) (P/BV)

1.20

1.28 N/A -
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) N/A N/A N/A -
ราคาล่าสุด (บาท) 1.10
1.42 4.08 -
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 506.00
653.20
1,876.80 -


 

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับงวดปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบกับผลดำเนินงานจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

 

(หน่วย : ล้านบาท)

สำหรับปี 2558

 (ล้านบาท)

สำหรับปี 2559

(ล้านบาท)

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ล้านบาท

ร้อยละ

รายได้จากการขาย

352.969

312.804

(40.165)

(11.38%)

รายได้อื่น

1.207

1.042

(0.165)

(13.67%)

กำไรขั้นต้น

21.123

0.166

(20.957)

(99.21%)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

35.327

35.088

(0.239)

(0.68%)

ต้นทุนทางการเงิน

3.802

3.411

(0.391)

(10.28%)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(3.035)

(0.463)

(2.572)

(84.74%)

กำไร/(ขาดทุน)สุทธิ

(13.764)

(36.828)

23.064

167.57%

 

 

สำหรับงวดปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผลดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 36.828 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 23.064 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 167.57 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าที่มีขาดทุนสุทธิ 13.764 ล้านบาท

ผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง อันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิของบริษัทลดลง ถึงแม้บริษัทจะสามารถประหยัดต้นทุนได้จากการบริหารจัดการที่ดี

 

บริษัทมีรายได้ภาษีเงินได้ สำหรับงวดปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ลดลงจำนวน 2.572 ล้านบาท โดยบริษัทบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวทางภาษีที่บริษัทคาดว่าจะเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว

 

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีเงินสดคงเหลือ 6.229 ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 11.722 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 11.307 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 3.127 ล้านบาท โดยมีการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวและดอกเบี้ย รวมจำนวน 46.116 ล้านบาทและมีเงินสดเพิ่มจากการเบิกใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินและวงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน  42.989 ล้านบาท

© 2008 บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)  |  สงวนลิขสิทธิ์
สำนักงานใหญ่และโรงงาน เลขที่ 11 หมู่ 9 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 โทรศัพท์ 0-3844-2500 โทรสาร 0-3844-2521
สำนักงานขาย เลขที่ 947/144 บางนาคอมเพล็กซ์ ถนนบางนา-ตราด แขวง/เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทรศัพท์ 0-2399-2020 โทรสาร 0-2399-2007-8 อีเมลล์: marketing@smartblock.in.th