คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทดสอบการทนไฟ)
size 10 x 20 x 60 cm., 15 x 20 x 60 cm.


 
© Copyright 2006 Smart Concrete Co., Ltd.  All Rights Reserved.